گزارش فعالیت و عملکرد

کد مطلب : 1083
تعداد بازدید : 196
1402/08/26
خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال 1400 در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته است.
گزارش فعالیت و عملکرد

 

در سایه‌ی تعلیمات و توصیه‌های اجتماعی دین مبین اسلام، از انسـان همواره بعنوان موجـودی مدنی یاد شده که ایفـای این نقـش مدنیـت، مسـتلزم آگاهـی او از قواعـد و شـرایط زندگـی اجتماعـی اسـت. بی‌شـک فرآینـد اجتماعی شـدن انسـان بر مبنای یـک تعامل مؤثر و برقراری ارتباط مناسـب اجتماعی با دیگران شـکل می‌گیـرد. شـالود‌ه‌ی چنیـن ارتباطـی برخـورداری ازمهارت‌هایـی بسـیار تأثیرگـذار و آموختنـی در هر مقطـع زمانی اسـت.

فراگیری راه و رسم زندگی اجتماعی و کسب مهارت‌هایی برای زندگی در یک جامعه‌ی انسانی با مؤلّفه‌های اخلاقی و فرهنگی اسلامی ‌‌‌‌ـ ایرانی امری ا‌ست که در کنار آموزش‌های رسمی کنونی مغفول مانده و همواره نبض دغدغه‌های دلسوزان عرصه‌ی تعلیم و تربیت بوده‌است. توجه به این مهم، در راستای نیل به هدف والای تشکیل تمدن ایرانی‌ ـ‌ اسلامی ضرورت نیاز به آموزش‌های مدون اصول شهروندی از کودکی را برای اجتماع‌سازان فردا بیش از پیش روشن می‌سازد.

در این راستا و با توجه به تأکید اسناد فرادستی در زمینه‌ی رفتارهای پسندیده‌ی یک شهروند، برآن شدیم تا درادامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی، با تدوین مجموعه‌ی حاضر تحت عنوان «آداب و سبک زندگی شهروندی» گامی محکم و استوار درجهت شروع و ماندگاری رفتارها، باورها و نگرش‌های متعالی در کودکان سرزمین پهناورمان برداریم.

خداوند را شاکریم که این طرح با مجوز وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اصفهان در سراسر استان اصفهان از سال ۱۴۰۰ در حال اجرا است و مورد استقبال دلسوزان کادر آموزشی قرار گرفته‌است.

 مؤسسه بین‌المللی اسناد میراث شرق

 

 

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha